st. Avr. : 0212 631 27 17
st. And.: 0216 630 30 31
zmir      : 0232 831 10 61
Antalya  : 0242 244 88 89
Ankara : 0312 271 31 11
Gsm      : 0535 613 52 53
Gsm      : 0544 271 31 11
Gsm      : 0506 893 05 89
Biz sizi arayalm
LiveZilla Live Help

 

        
duyuruilan.net acýlýðýyla Tüm gazetelere seri veya ticari ilanlarýnýzý + gazete reklamlarýný en hýzlý ve ekonomik þekilde verebilirsiniz..duyuruilan.net ile bütün gazetelere duyuru ilaný verebilirsiniz.Ýlan vermek için ajansýmýz telefonlarýndan iletiþime geçebilir fax veya mail gönderebilirsiniz. Yayýnlatmayý düþündüðünüz, Dernek Genel Kurulu, Vakýf Genel Kurulu, Kulüp Genel Kurulu, Federasyon Genel Kurulu, Konfederasyon Genel Kurulu, Meslek gruplarýnýn bir araya gelerek oluþturduðu Birlik Genel Kurul, Kongre ilanlarýnýzý, Çed Raporlarýnýzý,Vakýf, Þirket, Baþkanlýk, Federasyon, Konfederasyon, Bilanço, gelir gider tablosu, hak sahiplerine bildiri, ve sirkülerinizi,Yapmayý planladýðýnýz ihale yada açýk artýrým usülü satýþlarýnýzý, ulaþamadýðýnýz þahýslara çaðrý amaçlý ilanlarýnýzý,Çekiliþ, kampanya yada promosyon sonuç ve talihli ilanlarýnýzý  Tüm gazetlerde  duyuru niteliði taþýyan ilanlarýnýz için;Firmamýzla irtibata geçerek, ilan ücretleri konusunda bilgi edinebilir,yayýnladýðýmýz ilan örneklerimizi inceleyebilir, cazip kampanya ve fiyatlardan yararlanabilirsiniz.